pt:page_members, lang:arm
միության անդամներօպերատորներ
մարտիրոսյան ստեփան հ.
Ծնվել է 1942թ.
Սուրբ ծեսերի երկիր – 2001թ. Ուրվանկար – 1999թ. Անվերջ ձգվող դասամիջոց – 1996թ. Հայկական այբուբենը – 1993թ. Ընկեր Փանջունի – 1992թ. Որտե՞ղ էիր, մարդ աստծո – 1992թ. Կորսված դրախտ – 1991թ. Ավազ – 1990թ. Զորավար Անդրանիկ – 1990թ. Կուսակցություն – 1990թ. Երթ – 1989թ. Արշակ II – 1988թ. Հրաժեշտի հինգ նամակ – 1987թ. Ճանապարհ դեպի Սասունցի Դավիթ – 1987թ. Սպիտակ ոսկոր – 1987թ. Տապան – 1987թ. Ծովափնյա արձակուրդ – 1986թ. Օդապարուկի օրը – 1986թ. Ալմաստ – 1985թ. Խնձորի այգին – 1985թ. Վերջին կիրակին – 1985թ. Վառած լապտեր – 1983թ. Վերադարձման գինը – 1983թ. Տերը – 1983թ. Գիքոր – 1982թ. Մենամարտ – 1982թ. Այդքան երկար սպանված օր – 1980թ. Մեռիր ձիու վրա – 1979թ. Աստղային ամառ – 1978թ. Կտոր մը երկինք – 1977թ. Նահապետ – 1977թ. Որպեսզի դա չպատահի – 1977թ. Եվ այնժամ դու կվերադառնաս – 1976թ. Այս կանաչ, կարմիր աշխարհը – 1975թ. Իմ սիրտը լեռներում է – 1975թ. Լուր դա լուր – 1972թ. Հայրիկ – 1972թ.