pt:page_members, lang:arm
միության անդամներռեժիսորներհամբարձումյան էդուարդ
համբարձումյան էդուարդ
Ծնվել է 1983թ.
2005 թ. ավարտել է Խ.Աբովյանի անվ. Երևանի մանկավարժական ինստիտուտը:
2009 թ. ավարտել է ՎԳԻԿ-ը: Ռեժիսոր-արվեստաբան:
Արվեստագիտության թեկնածու:
2003-2011 աշխատել է տարբեր հեռուստաընկերություններում:
2010-2011 Ռուս-հայկական համալսարանի դասախոս: